Szkoła nowych możliwości - projekt unijny


W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła rozpoczęła udział w projekcie pt. "Szkoła nowych możliwości - programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew" realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest przewidziany na dwa lata szkolne - od września 2013 r. do czerwca 2015 r. i obejmuje działania edukacyjne w trzech szkołach naszej gminy: Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gawłowie, Szkole Podstawowej w Mokasie i Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie.

Projekt jest przewidziany dla uczniów klas IV - VI.

W naszej szkole prowadzone są w ramach projektu następujące zajęcia:

1. Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia i kompetencje kluczowe z języka angielskiego - mgr Marta Bulik

2. Zajęcia teatralne - mgr Iwona Jaworska

3. Zajęcia dziennikarskie - mgr Iwona Jaworska

4. Zajęcia informatyczne - mgr Małgorzata Modrzejewska

5. Zajęcia wyrównawcze z matematyki - mgr Małgorzata Modrzejewska

6. Doradztwo zawodowe - mgr Aleksandra Siekiera

        7. Zajęcia przyrodnicze - mgr Agnieszka Wójcik

Działalność projektowa w roku szkolnym 2014/2015:

Dzięki zaangażowaniu Gminy Sochaczew a zwłaszcza władz – wójta: Mirosława Orlińskiego, kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sochaczewie – Bogusławy Cieślak oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej: Tadeusza Głuchowskiego  po wakacyjnej przerwie od września 2014 r. jest kontynuowany projekt unijny,  współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W ramach projektu we wrześniu w Szkole Podstawowej w Gawłowie została przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Całą akcję naboru prowadził koordynator projektu wraz z dyrektorem szkoły Tadeuszem Głuchowskim.  Na spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi uczestnikami projektu, zapoznawali oni dzieci z celami projektu, harmonogramem planowanych działań oraz ofertą planowanych zajęć. Efektem przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej było przyjęcie do projektu 30 nowych dzieci z SP w Gawłowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2013 r., po pierwszym roku realizowanego projektu  można dostrzec efekty wśród uczniów dzięki chętnemu, aktywnemu oraz systematycznemu uczęszczaniu na zajęcia. Wspomniane efekty widoczne są zarówno w szybkim przyswajaniu wiedzy, jak i nabieraniu pewności siebie oraz integracji w grupie.


Więcej wiadomości w informacje_o_projekcie.pdf

Odsyłacz na portal funduszy europejskich: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta/pokl/strony/9.1.2-wyrownywanie-szans-edukacyjnych-uczniow-z-g.aspx